Polityka prywatności

Właściciel i kontroler danych

Pracownia Artystyczna Łukasz Krokosz Art – właściciel marki CROCUS ART i witryny lukaszkrokoszart.com i sklepu crocus-art.pl.

E-mail kontaktowy właściciela:

lukaszkrokosz.art@gmail.com

Obowiązek informacyjny RODO

Od 25 maja 2018 r. ma zastosowanie „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”, tzw. RODO.

Zgodnie z tym rozporządzeniem:

1 Dane niezarejestrowanych użytkowników tej strony są przechowywane przez 7 dni.
Po upływie tego okresu następuje ich automatyczne usunięcie.

2 Dane użytkowników zalogowanych i posiadających konto na tej stronie przechowywane są do momentu usunięcia konta lub przekroczenia okresu dwóch lat nieaktywności.
Po przekroczeniu dwuletniego okresu braku aktywności konto użytkownika wraz z danymi zostają automatycznie usunięte.

3 Pamiętaj, że w twojej przeglądarce masz możliwość zmiany ustawień ciasteczek i podanych stron.
Korzystanie z witryny bez zmiany preferencji przeglądarki i bez podjęcia decyzji o akceptacji plików cookies powoduje ich automatyczną akceptację.

4 Informacje odczytane za pomocą plików Cookie służą do celów statystycznych, a także informacyjnych (newsletter) oraz profilowania poszczególnych użytkowników.
Zbierane pliki służą również do wykonania czynności związanych z obsługą sklepu i zamówień spersonalizowanych.

5 Dane należą do Ciebie, a więc zawsze masz prawo wycofać zgodę na użycie plików cookie i usunąć zebrane informacje. użytkownika wraz z danymi zostają automatycznie usunięte.

Rodzaje gromadzonych danych

Wśród typów danych osobowych gromadzonych przez tę witrynę, samodzielnie lub za pośrednictwem stron trzecich, znajdują się: pliki cookies i dane dotyczące użytkowania. Pełne informacje na temat każdego rodzaju gromadzonych danych osobowych znajdują się w dedykowanych sekcjach niniejszej polityki prywatności lub w szczegółowych tekstach wyjaśniających wyświetlanych przed gromadzeniem danych. Dane osobowe mogą być swobodnie dostarczane przez użytkownika lub, w przypadku danych użytkowych, zbierane automatycznie podczas korzystania z witryny. O ile nie wskazano inaczej, wszystkie dane wymagane przez tę stronę są obowiązkowe, a niedostarczenie tych danych może uniemożliwić tej stronie świadczenie usług. W przypadku, gdy niniejsza strona wyraźnie stwierdza, że niektóre dane nie są obowiązkowe, użytkownicy mają prawo nie przekazywać tych danych bez konsekwencji dla dostępności lub funkcjonowania usługi.

Użytkownicy, którzy nie są pewni, które dane osobowe są obowiązkowe, mogą skontaktować się z właścicielem.

Jakiekolwiek użycie plików cookies – lub innych narzędzi śledzących – przez tę witrynę lub przez właścicieli usług stron trzecich używanych przez tę witrynę służy do świadczenia usługi wymaganej przez użytkownika, oprócz wszelkich innych celów opisanych w niniejszym dokumencie .

Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za wszelkie dane osobowe osób trzecich uzyskane, opublikowane lub udostępnione za pośrednictwem tej witryny i potwierdzają, że posiadają zgodę strony trzeciej na przekazanie danych właścicielowi.

Tryb i miejsce przetwarzania danych

Metody przetwarzania:

Właściciel podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji lub nieautoryzowanemu zniszczeniu danych. Przetwarzanie danych odbywa się za pomocą komputerów i / lub narzędzi IT, zgodnie z procedurami organizacyjnymi i trybami ściśle powiązanymi ze wskazanymi celami. Oprócz właściciela, w niektórych przypadkach dane mogą być dostępne dla określonych typów osób odpowiedzialnych za prowadzenie i działanie niniejszej witryny (administracja, sprzedaż, marketing, prawo, administracja systemu) lub stron zewnętrznych (np. dostawcy usług technicznych, operatorzy pocztowi, dostawcy hostingu, firmy informatyczne, agencje telekomunikacyjne) wyznaczonych, w razie potrzeby, jako Przetwarzających Dane przez Właściciela. Zaktualizowana lista tych stron może być wymagana od właściciela w dowolnym momencie.

Podstawa prawna przetwarzania:

Właściciel może przetwarzać dane osobowe dotyczące użytkowników, jeśli ma zastosowanie jedna z poniższych sytuacji:

• użytkownicy wyrazili zgodę na jeden lub więcej konkretnych celów. Uwaga: w niektórych ustawodawstwach Właściciel może mieć prawo do przetwarzania danych osobowych, dopóki Użytkownik nie wyrazi sprzeciwu wobec takiego przetwarzania („rezygnacji”), bez konieczności polegania na zgodzie lub innej z poniższych podstaw prawnych. Nie ma to jednak zastosowania, gdy przetwarzanie danych osobowych podlega europejskiemu prawu ochrony danych;
• podanie danych jest niezbędne do wykonania umowy z użytkownikiem i / lub wszelkich zobowiązań przedumownych;
• przetwarzanie jest konieczne dla zgodności z prawnym obowiązkiem, któremu podlega właściciel;
• przetwarzanie jest związane z zadaniem wykonywanym w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej właścicielowi;
• przetwarzanie jest konieczne do celów zgodnych z prawem interesów realizowanych przez właściciela lub osobę trzecią.
W każdym przypadku właściciel chętnie pomoże w sprecyzowaniu konkretnej podstawy prawnej, która ma zastosowanie do przetwarzania, a w szczególności tego, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, czy wymogiem koniecznym do zawarcia umowy.

Miejsce przetwarzania:

Dane przetwarzane są w biurze operacyjnym właściciela oraz w każdym innym miejscu, w którym znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. W zależności od lokalizacji użytkownika transfery danych mogą obejmować przeniesienie danych użytkownika do kraju innego niż własny. Aby dowiedzieć się więcej na temat miejsca przetwarzania takich przesłanych danych, użytkownicy mogą sprawdzić sekcję zawierającą szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. Użytkownicy mają również prawo do zapoznania się z podstawą prawną przekazywania danych do kraju poza Unią Europejską lub do jakiejkolwiek międzynarodowej organizacji zarządzanej przez międzynarodowe prawo publiczne lub ustanowionej przez dwa lub więcej krajów, takich jak ONZ, oraz o podjętych środkach bezpieczeństwa przez właściciela, aby zabezpieczyć swoje dane. Jeśli takie przeniesienie ma miejsce, użytkownicy mogą dowiedzieć się więcej, sprawdzając odpowiednie sekcje niniejszego dokumentu lub zapytać właściciela, korzystając z informacji podanych w dziale kontakt.

Czas realizacji:

Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane tak długo, jak będzie to wymagane do celu, dla którego zostały zebrane. W związku z tym:

• Dane osobowe gromadzone do celów związanych z realizacją umowy między właścicielem a użytkownikiem są zatrzymywane do czasu pełnego wykonania umowy.
• Dane osobowe gromadzone do celów uzasadnionych interesów właściciela są przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do realizacji takich celów. Użytkownicy mogą znaleźć szczegółowe informacje dotyczące uzasadnionych interesów realizowanych przez właściciela w odpowiednich sekcjach niniejszego dokumentu lub kontaktując się z właścicielem.
Właścicielowi może przysługiwać prawo do zachowania danych osobowych przez dłuższy okres czasu, za każdym razem, gdy użytkownik wyrazi zgodę na takie przetwarzanie, o ile taka zgoda nie zostanie wycofana. Ponadto, właściciel może być zobowiązany do zachowania danych osobowych przez dłuższy czas, gdy jest to wymagane do wykonania zobowiązania prawnego lub na polecenie organu.

Po wygaśnięciu okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte. W związku z tym prawo dostępu, prawo do usunięcia, prawo do sprostowania i prawo do przenoszenia danych nie mogą być egzekwowane po upływie okresu przechowywania.

Cele przetwarzania

Dane dotyczące użytkownika są zbierane, aby umożliwić właścicielowi świadczenie usług, a także w następujących celach: interakcja z zewnętrznymi portami społecznościowymi i platformami, usługi platformy oraz hosting i wyświetlanie treści z platform zewnętrznych. Użytkownicy mogą znaleźć dalsze szczegółowe informacje o takich celach przetwarzania oraz o konkretnych danych osobowych używanych do każdego celu w odpowiednich sekcjach tego dokumentu.

Ciasteczka

• Zostawiając na tej witrynie komentarz, będzie można wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu e-mail i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Ciasteczka wygasają po roku.
• Odwiedzając stronę logowania, utworzone zostanie tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy używana przeglądarka akceptuje ciasteczka. Nie zawiera ono żadnych danych osobistych i zostanie usunięte, kiedy przeglądarka zostanie zamknięta.
• Podczas logowania tworzonych jest kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu informacji wymaganych do logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczona zostanie opcja „Zapamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli użytkownik wyloguje się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.
• Jeśli na stronie dokonany zostanie zakup i/albo dokonana zostanie transakcja, w aktualnie używanej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator zakupionego artykułu i/lub wykonanej transakcji. Wygasa ono po 1 dniu.

Informacje prawne

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało przygotowane w oparciu o przepisy dotyczące wielu aktów prawnych, w tym art. 13/14 rozporządzenia (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie tej Witryny, o ile w niniejszym dokumencie nie określono inaczej.

Data ostatniej aktualizacji: 20 listopada 2021

iubenda hostuje te treści i zbiera wyłącznie dane osobowe, które są ściśle niezbędne do ich dostarczenia

Polityka prywatności wygenerowana przy pomocy